Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

donderdag 26 juni 2014

Grijs Kleurt de Stad

De partners in Beyond Now hebben ruime ervaring in projecten gericht op de actieve en minder actieve senior. Meer dan vijftien jaar geleden zijn we gestart met projecten in het kader van beleidsontwikkeling en projectontwikkeling voor en met de doelgroep senioren. Waarom? Omdat we vraaggericht werken boeiend en leuk vinden en omdat de doelgroep een interessante is die we vanuit de markt beter kunnen bedienen.

Ook nu nog is seniorenhuisvesting een zeer actueel thema, gezien de voortgaande vergrijzing in ons land. Voor de komende vijftien jaar wordt een groei voorzien van 4,5 naar 6 miljoen 55-plussers: een groei met 30%. De senior van straks is bovendien een andere senior dan die van vandaag, met verderstrekkende wensen en verwachtingen vanuit een andere opvatting en moraal. Ondernemend ouder worden zal voor steeds meer senioren de norm zijn. Daarbij brengen de veranderingen in de zorg een nieuwe woonvraag met zich mee. Een en ander zal leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar woningen en woonmilieus die aantrekkelijk zijn voor vitale senioren in vooral de derde en deels ook de vierde levensfase.

Ons enthousiasme omtrent senioren en woondromen van senioren hebben we proberen te verwoorden in het essay Grijs Kleurt de Stad. Dit essay ontvangt u gratis als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Lees verder over onze projecten in
Grijs Kleurt de Stad.

Bron:
www.beyondnow.nl

Wonen en Woondromen

In het kader van de update van de woonvisie in Katwijk hebben we een verslag opgesteld van de zaken die naar voren zijn gekomen in de beknopte online enquête en de bijeenkomsten met 60-plussers op drie locaties binnen de gemeente.

Dit verslag, “Wonen en Woondromen – De Katwijkse 60-plusser aan het woord” is te downloaden door hieronder op de foto te klikken en zal binnen korte tijd ook beschikbaar komen via een internetpagina van de gemeente Katwijk.

Enkele eerste bevindingen die vanuit de Katwijkse 60-plusser naar voren komen:
Vraagsturing zou centraal moeten staan – onder de doelgroep is in elke kern grote behoefte aan woningen die op basis van hun wensen en behoeften worden ontwikkeld, of aangepast. Appartementen en specifieke seniorenwoningen zijn populair bij de doelgroep die nu in groten getale in grondgebonden woningen woont. Onder de doelgroep bestaat een, in vergelijking met Nederland, bovengemiddelde verhuiswens. Bijna 30% van de 60-plussers zegt dat op kortere of iets langere termijn te willen gaan doen. Drempels om daadwerkelijk te gaan verhuizen zijn er ook, zoals de lastige doorstroming van een goedkope sociale huurwoning naar een duurdere (huur)woning, of het kunnen verkopen van de eigen woning. Betaalbaarheid, en dan integraal bezien in de vorm van woonlasten, blijft een lastig punt. Het is interessant om na te gaan of, en zo ja hoe, inkoop van zorg, mobiliteit, energie of voorzieningen kan worden gedeeld en of er brede belangstelling bestaat voor een systeem van vouchers voor betaling van diensten. Meer bevindingen in het verslag, dat als basis kan dienen voor nadere advisering of concrete ontwikkeling van woonconcepten.

maandag 16 juni 2014

Duurzame gastvrijheid in Utrecht krijgt extra impuls

Negen Utrechtse ondernemers leveren vanaf nu een belangrijke bijdrage aan duurzame gastvrijheid in de stad. Zij sluiten zich aan bij de zeventien hotels, congreslocaties en musea die al in 2011 de eerste duurzame afspraken maakten in hun sector. Met de ondertekening van het convenant Duurzame Hospitality is de eerste stap gezet. Doel: gezamenlijk werken aan CO2-reductie en duurzaam ondernemen.

De nieuwe deelnemers zijn: BCN Utrecht, Mereveld, Malie Hotel Hampshire Classic, Paushuize / Huize Molenaar, NMC Utrecht, Beatrix Theater, Mother Goose Hotel, Restaurant De Kleine Baron, Anafora Parkrestaurant. De gemeente verduurzaamt ook haar eigen gastvrije locaties, zoals Fort de Gagel en de stadsboerderijen. Voor Fort de Gagel ondertekent de wethouder.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Het is duidelijk dat samenwerking hele praktische kennis oplevert. Samen ontdek je welke LED-spotjes goed zijn en wissel je know how uit over verlaging van waterverbruik en het energiezuinig maken van monumentale panden. Ik vind het heel bemoedigend dat de deelnemers zelf aangeven dat de bijeenkomsten voor hen een stok achter de deur zijn om bezig te blijven met besparing op energie, afval en inkoop.”

Het Green Key keurmerk halen is een van de doelen van de samenwerking. Green Key is een internationaal keurmerk voor duurzame locaties zoals hotels, congreslocaties, musea en dagattracties. In de sector wordt door zakelijke klanten steeds vaker geselecteerd op de duurzaamheid van locaties. Bijna alle Utrechtse  deelnemers behaalden de afgelopen jaren dit keurmerk.

De volgende organisaties tekenden het convenant al in 2011: Apollo Hotel, Aristo Accommodaties, Carlton President Hotel, Centraal Museum, Chambres en Ville, Courthotel City Centre Utrecht, De Fabrique, Grand Hotel Karel V, Het Vechthuis, Hotel Mitland, Jaarbeurs Utrecht, Museum Speelklok, Mary K Hotel, NH Utrecht / NH Centre Utrecht, Park Plaza Hotel, Stadskasteel Oudaen, Toerisme Utrecht / Domtoren.

Stichting Stimular is projectleider namens de gemeente Utrecht. Stichting KMVK biedt ondersteuning bij Green Key en geeft inzicht in de resultaten, zoals besparing op energieverbruik, waterverbruik en kosten per bezoeker. De gemeente verstrekt subsidie aan deelnemers die investeren in een milieudoorlichting om het Green Key keurmerk te halen.

Het convenant Duurzame Hospitality is onderdeel van het
programma Utrechtse Energie van de gemeente Utrecht.

vrijdag 13 juni 2014

Utrecht maken we samen

De gemeente Utrecht doet en bedenkt (het) steeds minder alleen. Steeds meer burgers nemen initiatief en de gemeente probeert daar waar mogelijk de hobbels voor goede ideeën uit de weg te ruimen. De gemeente brengt steeds meer deze initiatieven in beeld, en waar nodig makelt en schakelt zij om van goede ideeën ook goede plannen te maken. Van realistische verbeelding naar voorbeeldige realisering. Hier de makel- en schakel-hubs van de gemeente (die wij nu op het netvlies hebben) op een rijtje. Sommigen zijn meer algemeen en procesmatig, anderen gaan uit van een inhoudelijke richting:

Jij maakt Utrecht
Jijmaaktutrecht.nl is de plek waar jij jouw initiatief kwijt kunt, maar ook de plek waar je mee kunt denken over en werken aan plannen van de gemeente. Wil je weten wat er in jouw buurt speelt en waar je invloed op kunt uitoefenen? Of wat jij zelf kunt ondernemen of wat anderen ondernemen? Op jijmaaktutrecht.nl vind je een overzicht van initiatieven in de stad en in de verschillende wijken.

In de toekomst wordt jijmaaktutrecht.nl startpunt voor alle participatietrajecten van de gemeente. Deze site laat niet alleen de plannen van de gemeente zien, het is juist een platform voor jouw initiatieven voor de stad of de buurt. Deze kun je eenvoudig zelf toevoegen

Marieke Hellevoort, 030-286 1565 / Linda Poelman, 030-2860259
www.jijmaaktutrecht.nl

Wijkbureaus en wijkservicecentra
Utrecht is opgedeeld in tien wijken, met in elke wijk een wijkbureau of een wijkservicecentrum. De medewerkers van de wijkbureaus en wijkservicecentra zijn het aanspreekpunt van de gemeente in de wijk, de schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Utrecht.
http://www.utrecht.nl/?id=29305

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl (voorheen DSM)
De traditionele grootschalige gebiedsontwikkeling maakt plaats voor een kleinschaliger en organischer aanpak. De aanpak heeft de volgende doelen:

1. stimuleren van transformatie en herontwikkeling van locaties
2. ruimte geven aan experimenten, versnellen van stedelijke herontwikkeling
3. opbouwen en delen van kennis over stedelijke herontwikkeling

Deze website is een platform waarop we kennis over organische gebiedsontwikkeling delen en mooie voorbeelden laten zien.

Annechien de Gast, 030-286 0201 / Linda Poelman, 030-2860259
www.utrecht-dsm.nl

Lokale mensenrechten coalitie
Ter bevordering van de onderlinge samenwerking van de vele initiatieven die zich in Utrecht inzetten voor de bescherming van mensenrechten (o.a. op het gebied van privacy, armoede, discriminatie, toegankelijkheid voor gehandicapten, kinderrechten, huiselijk geweld, vrijheid van meningsuiting/geloof, etc)

Wien de Smet, 030-286 1362
http://www.utrecht.nl/internationale-zaken/utrecht-connected/mensenrechten/
http://humanrightsutrecht.blogspot.com

Stadsmakelaar
Utrecht barst van de initiatieven. Overal in de stad steken bewoners en ondernemers de handen uit de mouwen om de stad nog beter, mooier en leefbaarder te maken. De gemeente Utrecht wil daar graag ruimte voor creëren. Want voor elk goed initiatief is een plek in Utrecht. Vaak gaat het goed, soms is een extra zetje nodig. Voor dit werk introduceert de gemeente een stadsmakelaar, die helpt om de vaart er in te houden of om te zorgen dat er knopen doorgehakt worden als dat nodig is. Samen met een team werkt de stadsmakelaar aan het:

1. Meedenken met initiatiefnemers: van idee tot een concreet plan
2. Begeleiden van initiatiefnemers: de juiste contactpersoon binnen de gemeente
3. Helpen obstakels weg te nemen

Ruud Nijveld, 030-286 4892
www.utrecht.nl/stadsmakelaar

Flexibel budget welzijn
Bewonersgroepen en vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor sociale activiteiten die de leefbaarheid in de stad verbeteren. 

Subsidie wordt toegekend via het subsidiebureau van de gemeente


Leefbaarheidsbudgetten
Voor initiatieven van bewoners en ondernemers om de straat, buurt of wijk leefbaarder te maken.

Subsidie wordt toegekend door het desbetreffende wijkbureau.


Team 2015
In Utrecht zetten tal van mensen en organisaties zich actief in voor een betere wereld. De verscheidenheid is groot: sommigen werken in ontwikkelingslanden, anderen richten zich juist op de Nederlandse samenleving; sommige organisaties bestaan uit louter vrijwilligers, anderen hebben weer betaalde krachten in dienst. En zo is iedere organisatie uniek.

De millenniumdoelen vormen hierbij een gemeenschappelijke factor. Om die gemeenschappelijkheid te stimuleren is in 2012 stichting Team 2015 Utrecht opgericht. Het doel van de stichting is om alle Utrechtse initiatieven die werken aan de realisatie van de millenniumdoelen met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Daarnaast willen we dat de millenniumdoelen een grotere bekendheid krijgen bij de Utrechtse burgers en bedrijven

Desiree v.d. Ven, 030-286 1030
http://team2015utrecht.nl/welkom-bij-team-2015-utrecht

Utrecht Fairtrade -Netwerk
Utrecht is Fairtrade Gemeente sinds december 2010 en is daarmee de eerste van de vier grote gemeenten van Nederland. Dit betekent dat in Utrecht niet alleen de lokale overheid maar ook winkels, horeca, bedrijven, non profit organisaties en inwoners veel aandacht schenken aan fairtrade. Fairtrade Utrecht streeft ernaar de eervolle titel van Fairtrade Gemeente te behouden en meer organisaties erbij te betrekken. Bovendien heeft Utrecht de ambitie om in 2015 Fairtrade Provincie te worden.

Utrecht is Fairtrade Gemeente sinds december 2010 en is daarmee de eerste van de vier grote gemeenten van Nederland. Dit betekent dat in Utrecht niet alleen de lokale overheid maar ook winkels, horeca, bedrijven, non profit organisaties en inwoners veel aandacht schenken aan fairtrade. Fairtrade Utrecht streeft ernaar de eervolle titel van Fairtrade Gemeente te behouden en meer organisaties erbij te betrekken. Bovendien heeft Utrecht de ambitie om in 2015 Fairtrade Provincie te worden.

Bharti Girjasing, 030-286 6891
http://www.fairtradeutrecht.nl/fairtrade-utrecht/

Duurzaam Utrecht - Netwerk
Het creëren van een netwerk voor en door organisaties, bedrijven, initiatieven, geïnteresseerden rondom het onderwerp duurzaamheid in de stad Utrecht. Hier kun je o.a. ideeën uitwisselen, visies bespreken en activiteiten aankondigen die te maken hebben met het onderwerp duurzaamheid. De netwerkgroep 'Duurzaam Utrecht' biedt de mogelijkheid om krachten te bundelen!

Bharti Girjasing, 030-286 6891
http://www.linkedin.com/groups/Duurzaam-Utrecht-6617886

Spannende vragen in de Kunsthal

De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening is in Nederland in
korte tijd in andere handen terecht gekomen. Op 4 juli wordt in de Kunsthal de toekomst van de ruimtelijke ordening verkent: wie heeft er belang bij goede ruimtelijke ordening en wie neemt er verantwoordelijkheid?
Het wordt een middag voor het definiëren van nieuwe perspectieven, van debat en van moeilijke, spannende en nooit gestelde vragen. Wat zijn de kansen en wat de bedreigingen voor de Nederlandse ruimtelijke ordening? Welke uitdagingen staan ons te wachten waar we liever niet over nadenken? Is het mogelijk tot een aantal gezamenlijke toekomstperspectieven te komen en deze te koppelen aan nieuwe verantwoordelijken? Wie maakt Nederland?

In de aanloop van het Jaar van de Ruimte 2015 en de bijeenkomst op 4 juli tijdens de IABR, is begonnen met een toekomstverkenning. Op basis van deze verkenning is een vijftal perspectieven ontwikkeld: Nederland productieland, kringloopland, netwerkland, groen en blauw Nederland en Nederland als een grote stad. Zie hiervoor ook
www.wiemaaktnederland.nl.

Op 4 juli zullen deze 5 perspectieven worden gepresenteerd. Vervolgens worden tijdens 5 parallelle tafels de perspectieven bediscussieerd en aangescherpt, zodat er een aantal duidelijke inzichten zijn aan het eind van de dag. Ook worden per tafel de drie meest belovende praktijken geselecteerd: waar en door wie wordt er nu an het Nederland van 2040 gewerkt?! Vertegenwoordigers van de ruimte van het verleden, het heden en de toekomst, worden allen van harte uitgenodigd om op deze Onafhankelijkheidsdag met een frisse blik naar de ruimtelijke ordening van de toekomst te kijken en daar met elkaar over in debat te gaan.

Dit alles in opmaat naar het Jaar van de Ruimte dat in 2015 losbarst.

Toegang gratis, aanmelden verplicht
Tijd: 12:00 - 17:00

Met bijdragen van:

 • Hans Tijl (Ministerie I&M)
 • Hans Leeflang (Ministerie I&M)
 • Jannemarie de Jonge (WING)
 • Ries van der Wouden (PBL)
 • Peter Paul Witsen (Westerlengte)
 • Judith Lekkerkerker (RUIMTEVOLK)
 • Theo Dijkstra (Rijkswaterstaat)
 • Jeroen Niemans (Platform31)
 • Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

donderdag 12 juni 2014

Europese Urban Agenda & Panorama 2.030

Op Europees niveau wordt er nagedacht over een Urban Agenda. Vragen die in de discussie naar voren komen: stedelijke issues spelen in EU verband en een gezamenlijke aanpak kan mogelijk zijn, steden kunnen op een andere manier betrokken worden bij EU besluitvorming en EU sectoraal beleid zou meer integraal kunnen. Hoe de EU Urban Agenda er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. We kunnen daar als steden over meepraten. De verwachting is dat in de zomer een consultatie gepubliceerd wordt waar we op kunnen reageren. En het Comité van de Regio’s (adviesorgaan van steden en regio’s in de EU) is alvast bezig met een advies over het Urban thema.

Daarnaast is Urban Agenda een thema op lidstaatniveau. Zo stelt het ministerie van BZK dit voor als thema voor het Nederlandse EU voorzitterschapshalfjaar in 2016. Tot slot vindt in 2016 de Habitat III conferentie van de VN plaats die de internationale stedelijke uitdagingen voor de komende 20 jaar zal bepalen.

Veel ontwikkelingen dus die allemaal aansluiten bij Panorama 2.030!

Lees hier meer over de Europese Urban Agenda:

dinsdag 10 juni 2014

Cartesius Unplugged!

 
Doe je ogen dicht en denk aan:
Lekker chillen bij het water. Relaxte muziek op de achtergrond. De geur van BBQ in je neus en een koud biertje in je hand. Klinkt goed toch?

Op 21 juni kan je voor het eerst de Werkspookhaven uit proberen. De hele dag wisselen verschillende bandjes elkaar af, kan je (vintage) kleding k
open en als je kinderen hebt kunnen die zich prima uitleven in het buitenatelier.

Ook kom je op 21 juni meer te weten over de geschiedenis en de toekomst van het Werkspoor: Wat werd er gemaakt in die grote panden? Kan je hier volgend jaar ieder weekend een biertje komen drinken? En wat speelt er nou in de Vlampijpzone, daar waar die weg gepland was?

En omdat we nu al weten dat je aan het einde van de dag niet naar huis toe wilt zorgt LunaWorX voor fijne BBQ. Laat je ons even weten of je mee eet? Stuur voor 16 juni een mailtje naar VriendinnenvanCartesius@gmail.com (12,50 euro per persoon).
 
 

De allereerste ‘Dag van Amelisweerd’; het verhaal achter het landgoed

Amelisweerd heeft heel wat te vertellen!  Maak op zondag 22 juni, op de eerste Dag van Amelisweerd kennis met de mensen, de bedrijven en de verhalen achter het landgoed.

Volg een uitgezette wandeling, breng een bezoek aan een Amelisweerd onderneming, of doe mee aan een activiteit. Kern van het programma wordt gevormd door de AmelisweerdMarkt waar diverse partijen zich presenteren en informatie verschaffen.

Waar?
Op Landgoed Amelisweerd, gelegen ten oosten van Utrecht, aan de Koningsweg te Bunnik.


Twee locaties spelen een hoofdrol, beide aan de Rhijnauwenselaan. Let op de borden.
-          Weide tot Vermaeck: de grote picknick- en speelweide met de AmelisweerdMarkt
-          Het Vogelnest, de kinderspeeltuin in de natuur met de fototentoonstelling


Programma
Op dit moment kunnen we het volgende programma aanbieden:

11.00: Biologische Tuinderij ‘De Volle Grond’ gaat open met kookworkshops en spelletjes
13.00-16.00: Fototentoonstelling ‘Het Verhaal Achter Amelisweerd’
14.00: Vaartocht over Kromme Rijn met de Pont van Utrechts Landschap vanaf Het Niënhof (Bunnik)
14.00-16.00: AmelisweerdMarkt: ondernemers en organisaties presenteren zich
14.00-16.00: Sport en spel bij het Vogelnest
16.00: Vertrek terugvaart naar Het Niënhof


Ook zullen veel ondernemingen op het landgoed open zijn!

Meer info
http://dagvanamelisweerd.wordpress.com/

GroenmoetjeDoen!-dag 2014 op 15 juni, Dag van Zelfbeheer: thema Groen & Gezondheid

In 2014 wordt de GroenmoetjeDoen!-dag op 15 juni gehouden (ivm Pinksteren, de 3e zondag). Deze dag heeft als thema Groen en Gezondheid. Dit jaar is het programma stadsbreed. De wijkgroenplannen zijn klaar en op veel plaatsen al uitgevoerd. Daarmee zijn er nieuwe groene zelfbeheerders gekomen. De dag staat in het teken van het zelfbeheer van openbaar groen en gezondheid. Groen is gezond en bevordert de sociale cohesie.

 De gemeente: Milieu en Mobiliteit, de Wijkbureau’s en de GG&GD ondersteunen deze dag. ‘s Morgens wordt er een symposium gehouden in de Botanische Tuinen. Een van de spreeksters is Jolanda Maas over Groen&Gezondheid. ‘s Middags zijn de zelfbeheerprojecten en volkstuinen in de stad open voor bezichting met workshops op 5 locaties.

Meer info: http://gmjd.nl

Stadsgesprek Stationsgebied #3

Op verzoek van de raad is aan Aorta gevraagd een derde stadsgesprek te organiseren over het stationsgebied. Dit stadsgesprek is bedoeld om te reflecteren op de plannen voor de (semi)openbare ruimte van de westzijde van de stationsentree. Hoe de openbare ruimte wordt ingericht hangt samen met de verwachte stroom gebruikers van en naar het station, bewoners en werknemers en bezoekers van de verschillende bedrijven. De avond begint met een tweetal presentaties. Als eerste wordt uitgelegd hoe het stationsgebied wordt ontsloten op verschillende niveau’s en de relatie met de stad. De samenhang tussen de verschillende schaalniveau’s én de verschillen tussen verbinden en verblijven worden belicht. Dan is er ruimte voor de ontwikkeling van het Forum, de verbindende lijn voor de gehele westkant van het spoor. De uitkomsten van het stadsgesprek kunnen meegewogen worden in de vaststelling van de ontwerpvisie voor het Forum.

Het Forum verbindt de hele westkant van het spoor, vanaf de Van Sijpesteijnkade tot en met de Rabobrug. Het is een langgerekt plein dat in zijn geheel op circa 7,5 meter boven de grond ligt. Het is hiermee een entree naar de kantoor- en woonontwikkelingen die daar aan (gaan) grenzen, zoals het Stadskantoor en het Beatrixgebouw. Daarnaast biedt het Forum verblijfsruimte voor de (toekomstige) gebruikers van de kantoren en de woningen. Maar het Forum zal vooral de looproute zijn van en naar het station via het – inmiddels gerealiseerde – Stationsplein West.
Door het Forum op 7,5 meter boven de grond te realiseren, wordt ruimte gecreëerd voor de bevoorrading van het Beatrixgebouw en de bestaande en nieuwe kantoren langs de Mineurslaan. Ook kan onder het Forum de bus- en trambaan worden gerealiseerd die straks het busstation aan de westkant van het station verbindt met het Westplein/Lombokplein en de Leidscheveertunnel.

PROGRAMMA
19.30 uur Start met twee presentaties:
 • Marlies de Nijs, stedenbouwkundige gemeente Utrecht, over het systeem van doorwaadbaarheid stationsgebied in relatie met de stad
 • Adam Visser van GroupA over de principes van het Forum
Reflecties op de presentaties door Paul Achterberg van QUADRAT over de relatie tussen ontwerp en de openbare ruimte; Tony Wijntuin van WYNE Strategy & Innovation over de relatie tussen openbare ruimte en logistiek; (en onder voorbehoud) Arnold Reijndorp over de beleving van de openbare ruimte en Martin Aarts, DRO gemeente Rotterdam over de relatie openbare ruimte en de stad

Onder leiding van Richard Engelfriet (ww.richardengelfriet.nl) word het stadsgesprek geleid aan de hand van de volgende thema’s:
 1. verbinden en verblijven:
  1. doorwaadbaarheid stationsgebied op primaire, secundaire en tertiaire niveau
  2. betekenis verschillende routes; betekenis van het Forum
  3. herkenbaarheid openbare ruimte
  4. verschil tussen verblijven en ontsluiten
  5. voorzieningen aan de route
 2. openbare versus collectief privaat:
  1. relatie tussen de ontsluitingsroute Forum en de collectief-private pleinen
  2. inrichting collectief privaat
  3. afsluitbaarheid
  4. beheersbaarheid
DATUM: WOENSDAG 25 JUNI 2014
TIJD: 19.30 – 22.00 UUR
TOEGANG: € 8,50 (7,50 EURO VOOR STUDENTEN, U-PAS HOUDERS, 65+, CJP, DONATEURS
LOCATIE: UCK, TORENZAAL, DOMPLEIN 4, UTRECHT
RESERVEREN:
AORTA@AORTA.NU

INFORMATIE:
WWW.AORTA.NU

vrijdag 6 juni 2014

Dag van de Architectuur 2014

 
Op 21 en 22 juni vindt de Dag van de Architectuur plaats. In het hele land kunt u zich onderdompelen in de wereld van architectuur en stedenbouw. In Utrecht kunt u deelnemen aan verrassende stadsexpedities, spraakmakende open huizen en inspirerende lezingen en exposities.

Het thema dit jaar is 'Mensen maken de stad'. Het zijn niet langer alleen de grote instituties die de stad vormgeven. Steeds vaker nemen stadsbewoners zelf het initiatief om de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Utrechtse stadsmakers nemen u mee in de zoektocht om hun stadsdromen te verwezenlijken.

Te midden van de verkeerschaos op het Westplein toont beeldend kunstenaar Anna van Suchtelen in het sprookjesachtige Paviljoen pOp haar wonderkabinet van dromen. De kassen van de Koningshof nodigt u uit voor een streekpicknick. In de Werkspoorkathedraal, een industriële parel verborgen in het Cartesiusgebied, kunt u struinen over een creatieve markt. Expodium en MeerMerwede nemen u mee op een nachtelijke dwaaltocht door de stedelijke rafelrand langs het Merwedekanaal. In Leidsche Rijn is de prachtige parktuin De Vlinderhof geopend. Aan het eind van de dag kunt u in Architectuurcentrum Aorta een kenniscafé bijwonen waarin inspirerende spreker met elkaar in gesprek gaan over de rol van (ruimtelijk) ontwerpers in een maatschappij waarin iedereen - van groot tot klein - invloed uitoefent.

Op zondag is het Stationsgebied podium voor de Dag van de Architectuur. In TivoliVredenburg geven Herman Hertzberger, Patrick Fransen, Thijs Asselbergs, Jo Coenen en Pieter Bannenberg (NL Architects) een lezing over 'hun' gebouw. Archiprix Nederland exposeert het beste werk van aanstormend ontwerptalent in de hal van het nieuwe Stadskantoor.

Het volledige programma van de Dag van de Architectuur Utrecht 2014 kunt u hier raadplegen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Aorta, like onze facebookpagina of volg de Dag van de Architectuur Utrecht via twitter.

De Klok in Het Huis


woensdag 4 juni 2014

Atlas voor Gemeentes: meeste kans op werk in Utrecht

Van de vijftig grootste gemeenten in Nederland maakt een inwoner uit Utrecht de meeste kans op werk. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten over het thema economie en arbeidsmarkt, die woensdag verschijnt.

De kans dat iemand in Utrecht een baan krijgt ligt volgens de Atlas op 98,5 procent, terwijl dat percentage in de gemeente Bellingwedde in Groningen maar op 82,6 procent ligt. Voor mensen in de Randstad en de regio Eindhoven zijn de meeste banen bereikbaar.

Volgens de makers van de Atlas is het verder goed toeven in Utrecht. Alleen in Amsterdam zou het van de vijftig gemeentes prettiger wonen zijn. Dat komt mede doordat de gemeente op economisch vlak goed mee kan doen.

De hoge score voor Utrecht komt onder meer door de ligging. Daardoor zijn veel banen makkelijk bereikbaar. Verder is er een groot cultureel aanbod en is de stad lekker groen. Utrecht scoort ook goed wat betreft het aantal zakelijke diensten en het percentage hoogopgeleiden.

Bron: rtvutrecht.nl

Uitnodiging Toekomstatelier!


We vragen ons af: wat is de meest veelbelovende manier om regionaal en meer duurzame voeding op het Utrecht Science Park (USP) beschikbaar te krijgen? Op 17 juni kijken we met u hoe voedsel van boeren uit de buurt een structurele plek op het USP kan krijgen. Er is ruimte om uw ambities uit te spreken en we verkennen samen welke mogelijkheden er zijn en wie of wat er nodig is om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Samen willen wij werken aan de ‘gouden formule’ waarmee we vanaf 2015 structureel regionale voeding kunnen aanbieden aan studenten, medewerkers en andere bezoekers van het USP. Dit Toekomstatelier bestaat uit twee delen. We komen na 17 juni, in september opnieuw bijeen om de plannen verder uit te werken om deze daadwerkelijk te realiseren.

Kunt u bijdragen aan regionale voeding op het USP? Bent u een ondernemer, cateraar, inkoper, boer supermarkt, bezoeker, consument of andere belanghebbende? Bouw met ons mee aan een duurzaam en lokaal sterk Science Park en kom op 17 juni!

Aanvang - 16:00 (Deuren zijn geopend vanaf 15:45)
Afsluiting - 19:30 (Gevolgd door borrel)
* Inclusief heerlijk diner van lokale ingrediënten

Locatie: De Daktuin is een bloeiende en bruisende tuin op het dak van de parkeergarage naast de Universiteitsbibliotheek. Meer info vind u hier

Routebeschrijving vind u hier

Aan het toekomstatelier zijn geen kosten verbonden, wel input, energie en ideeën.

Helpt u mee om het structureel aanbieden van regionale voeding op het Utrecht Science Park/ de Uithof mogelijk te maken? Meld u nu aan voor het Toekomstatelier op dinsdag 17 juni!